Algemene Voorwaarden

1: Algemeen
1.1
U hebt een overeenkomst afgesloten met TRAINABLE. De aard van deze overeenkomst is dat u door TRAINABLE wordt bijgestaan voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, mentaal coaching, stresscounseling, het samenstellen van uw trainings- en voedingsprogramma en het begeleiden van deze programma’s, hierna te noemen Trainable Sessies. Op de overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van TRAINABLE van toepassing. De afgesloten overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen, tenzij schriftelijk overeengekomen met TRAINABLE.
1.2 TRAINABLE is statutair gevestigd van Swietenstraat 40, 2381 TP te Zoeterwoude. TRAINABLE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te DEN HAAG onder nummer 72392088. Btw-identificatienummer NL859094789B01. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.trainable.nl
1.3 Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.
1.4 TRAINABLE is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de hiervoor genoemde website van TRAINABLE.
1.5 Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

Artikel 2: Duur en beëindiging
2.1 De duur van de overeenkomst wordt aangegeven op de overeenkomst, met een opzegtermijn van 1 maand.
2.2 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is mogelijk indien: – u minimaal 20 Trainable Sessies afgenomen heeft. Hierdoor geeft u TRAINABLE de kans om haar specialisaties in te zetten; – u een ander woonadres betrekt, waardoor, als gevolg van de toegenomen reistijd, het voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Trainable Sessies af te nemen; – Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Trainable Sessies af te nemen.
2.3 TRAINABLE heeft het recht om Trainable Sessie op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door TRAINABLE aantoonbaar geleden schade.

Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen
3.1 De prijs voor de Trainable Sessies zijn vast.
3.2 Eventuele prijsverhogingen worden door TRAINABLE direct toegepast die voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 4: Betaling
4.1 De Trainable Sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd.
4.2 Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door TRAINALBE schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
4.3 Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is TRAINABLE gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is TRAINABLE bevoegd om u deelname aan Trainable Sessies te weigeren.
4.4 Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is TRAINABLE bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 5: Verplichtingen TRAINABLE
5.1 TRAINABLE staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst
5.2 TRAINABLE staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht overeenkomstig met de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 6: Verplichtingen van de klant
6.1 U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij TRAINABLE. TRAINABLE verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
6.2 U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Trainable Sessies.
6.3 U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan TRAINABLE door te geven.

Artikel 7: Annuleringen of te laat komen
7.1 Trainable Sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij TRAINABLE. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Trainable Sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.
7.2 Trainable Sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de Trainable Sessie buiten de schuld van TRAINABLE om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.
7.3 Indien TRAINABLE door welke omstandigheden dan ook de Trainable Sessies niet kan uitvoeren, word er op schikking van beiden, binnen 7 dagen een nieuwe afspraak ingepland. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan een van de activiteiten van TRAINABLE geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. TRAINABLE is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een Trainable Sessie. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
8.2 Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.
8.3 TRAINABLE is niet verantwoordelijk voor het onverhoopt arbeidsongeschikt of invalide raken naar aanleiding van een blessure of andere schade die tijdens of na de Trainable Sessies is opgelopen. Het deelnemen aan de Trainable Sessies is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
8.4 TRAINABLE gaat met deelnemer een inspanningsverbintenis aan en geeft geen garantie betreffende de resultaten van de deelnemer.
8.5 TRAINABLE is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.
9.2 Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.
9.3 Indien TRAINABLE wegens overmacht de Trainable Sessie langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is TRAINABLE niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde contracten zullen worden gerestitueerd.
9.4 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.
9.5 In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een Trainable Sessie door TRAINABLE worden afgelast.

Artikel 10: Geheimhouding
10.1 TRAINABLE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de overeenkomst tussen TRAINABLE en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.
11.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.
11.3 Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank LEIDEN, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden ten einde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Laatst bijgewerkte versie: 24-08-2021

X